+48 698 684 190spyra@kancelariarpas.pl

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jak dlugo trwa rozwód?

Odpowiadając krótko na Państwa pytanie można stwierdzić, iż zależy to od Państwa decyzji oraz w dużej mierze także od Państwa aktualnej sytuacji życiowej. Rozwijając odpowiedź długość trwania postępowania w sprawie o rozwód lub separację uzależniona jest przede wszystkim od zgody obojga małżonków na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bądź separację i należy tutaj zaznaczyć, iż nie jest to uzależnione od sposobu rozwiązania małżeństwa przez rozwód czy też przez separację, przez rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków czy też bez orzekania o winie. W przypadku uznania swojej winy przez jednego z małżonków i jego zgodę na rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem jego wyłącznej winy, zaoszczędzają Państwo czas, a Sąd nie musi przeprowadzać długiego postępowania dowodowego w sprawie, a Państwo nie muszą dzielić się trudnymi szczegółami prywatnego życia, Sąd opiera się na Państwa oświadczeniach. Postępowanie rozwodowe może zakończyć się wówczas na pierwszej rozprawie, istotna jest co do zasady zgoda obojga małżonków. W sytuacji jednakże braku zgody jednego z małżonków np. na rozwód w ogóle czy też na sposób jego rozwiązania przez rozwód czy też przez separację, z orzeczeniem winy czy też bez orzekania o winie, postępowanie może wydłużyć się w sposób znaczny, gdyż w tego rodzaju postępowaniach Sąd zobligowany jest do przeprowadzenia dokładnego postępowania dowodowego w sprawie. Takie postępowanie może trwać nawet do kilku lat. Należy jednak pamiętać, że zawsze, na każdym etapie postępowania sądowego, nawet tuż przed zamknięciem sprawy, może dojść do porozumienia małżonków i ustalenia przez nich ‘warunków’ rozwodu, wówczas Sąd orzeka wedle zgodnego żądania małżonków.  Takie rozwiązanie zawsze jest warte rozważenia, nawet w przypadku długiego rozwodu, gdyż to Państwo decydują o warunkach rozstania, nie Sąd.

Ile kosztuje rozwód?

Składając pozew o rozwód należy co do zasady uiścić opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł. Należy wyjaśnić, że w pozwie o rozwód można zgłosić także żądanie zasądzenia alimentów, żądanie podziału majątku wspólnego, eksmisji małżonka, z czym wiążą się dodatkowe opłaty. I tak jeżeli strona domaga się w pozwie o rozwód także podziału majątku dorobkowego małżonków w postępowaniu o rozwód musi wnieść także opłatę sądową w wysokości 1000 zł. W sytuacji, gdy strony osiągną porozumienie przed skierowaniem sprawy do Sądu, mogą wówczas złożyć pozew o rozwód zawierający zgodny wniosek o podział majątku wspólnego małżonków, od takiego zgodnego wniosku należy uiścić wówczas opłatę w wysokości 300 zł. W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie o rozwód jedna ze stron zażąda orzeczenie eksmisji współmałżonka, wówczas należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł. W przypadku zgłoszenia żądania w pozwie o rozwód także alimentów np. na rzecz małżonka lub małoletniego dziecka, strona będzie zobowiązana uiścić dodatkową opłatę sądową 5% rocznej wartości żądanych alimentów (np. powódka żąda kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie na 1 dziecko, roczna kwota alimentów wyniesie 500 zł*12=6.000 zł, a zatem opłata sądowa to kwota 5%*6000=300 zł). W sytuacji reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika i zgłoszenia żądania zwrotu kosztów procesu, należy uwzględnić także koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu uzależnione od wielu czynników np. zawiłości postępowania, czasu trwania procesu, jak i przede wszystkim nakładu pracy pełnomocnika.

Kiedy mogę się rozwieść

Sąd orzeka rozwód, jeżeli pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ogólne stwierdzenie przepisu rozwija stan faktyczny każdej sprawy o rozwód, Państwa dotychczasowe życie pozwoli na stwierdzenie czy zaistniały przesłanki do orzeczenia rozwodu. Oczywiście to Sąd ocenia stanowiska obojga małżonków, ich wypowiedzi oświadczenia, ale też przede wszystkim ocenia i analizuje fakty, fakty z Państwa życia. Należy wskazać że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić w trzech głównych sferach życia małżonków: gospodarczej, duchowej oraz fizycznej. Nie istnieje wskazanie jak długo Państwo ‘muszą’ żyć w takowym rozłączeniu, to indywidualna kwestia dla każdego związku małżeńskiego, każdej sprawy o rozwód. Warto jednak zaznaczyć, że wspólne zamieszkiwanie małżonków może nie być w okolicznościach danej sprawy  jednoznaczne z prowadzeniem wciąż przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego, co do zasady nie stanowi to przeszkody w rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód czy separację. W sprawie o rozwód Sąd skupi się przede wszystkim na przebiegu pożycia małżeńskiego, przyczynach jego rozpadu, postawie małżonków i istniejącym stanie faktycznym.

Co muszę przygotować do pozwu o rozwód ?

Szanowni Państwo należy przygotować przede wszystkim odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis/odpisy skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci jeśli są w związku. Wskazane dokumenty muszą zostać przygotowane w oryginałach i załączone do pozwu o rozwód. Wskazane dokumenty są obligatoryjne w postępowaniu w sprawie o rozwód bądź separację. Wszelkie inne uzależnione są od treści Państwa żądania zgłoszonego w pozwie np. w przypadku zgłoszenia roszczenia alimentacyjnego należy przygotować także wszelkie dokumenty potwierdzające Państwa sytuację majątkową, finansową, jak np. zaświadczenie o dochodach, zeznania podatkowe, rachunki i faktury imienne, jednakże tego typu dokumenty będą niezbędne w postępowaniu tylko w przypadku gdy drugi z małżonków nie zgadza się z kwotą żądanych alimentów, wówczas Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe i na tą okoliczność niezbędne jest przedłożenie stosowych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Podobnie w sytuacji zgłoszenia eksmisji małżonka, warto przedłożyć dokumentację potwierdzającą zasadność zgłoszonego żądania, można także powołać świadków na taką okoliczność. W sytuacji zgodnego żądania rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód wystarczy załączyć do pozwu o rozwód co do zasady ww. obligatoryjne akty stanu cywilnego, wszelkie inne uzależnione od żądania Sądu bądź także od zgłoszonych przez nas żądań pozwu.

Aleja Kasztanowa 3 A lok. 001 - 002

53 -125 Wrocław

Phone: +48 698 684 190

Fax: +48 71 736 63 66