+48 698 684 190spyra@kancelariarpas.pl

Alimenty na rzecz małżonka od drugiego małżonka

Alimenty na rzecz małżonka od drugiego małżonka

Pomiędzy małżonkami na podstawie art. 27 k.r.o. istnieje, w trakcie trwania małżeństwa, obowiązek alimentacyjny o charakterze bezwzględnym i nie uchyla go zdolność małżonka do samodzielnego utrzymania się z pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności gospodarczej, co kwalifikuje małżonków do kręgu osób uprawnionych z art. 446 § 2 zdanie pierwsze k.c. który stanowi, że osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Fundusz przeznaczony na utrzymanie rodziny tworzy się z różnych źródeł, np. z pracy zarobkowej, dochodu z gospodarstwa rolnego, dochodów z innego majątku. Zużywany jest on częściowo wspólnie (wydatki niepodzielne), a częściowo indywidualnie.

Dlatego o wysokości obowiązku alimentacyjnego w rodzinie decyduje stosunek uzyskanych środków do ogólnych potrzeb z zakresu utrzymania i wychowania dzielonych między członków rodziny w fazie konsumpcji, stosownie do ich potrzeb indywidualnych. Dopóki potrzeby te nie są w całości zaspokojone, każdy z małżonków powinien wypełniać ten obowiązek według swoich sił, możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

(źródło Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i Opiekuńczy, Komentarze do kodeksów, program prawniczy Lex, orzecznictwo w tym Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 września 2015 r. I ACa 332/15)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aleja Kasztanowa 3 A lok. 001 - 002

53 -125 Wrocław

Phone: +48 698 684 190

Fax: +48 71 736 63 66